Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen seloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Matka-Mainio Oy
Laitilantie 17 as 3
73300 NILSIÄ
Puh. 017-46 33 666
Email: henna@matkamainio.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Henna Oikarinen
Puh. 017-46 33 666
Email: henna@matkamainio.fi

REKISTERIN NIMI

Matka-Mainio Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterimme perustuu jo olemassaoleviin tai luotaviin asiakas- ja palvelusuhteisiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Ryhmämatkoissa, joissa ryhmää, yritystä tai muuta yhteisöä edustaa yksi henkilö, kerätään kaikkien matkustajien tiedot matkan tyypistä, kohteesta ja matkustustavasta johtuvista matkan tekniseen toteutukseen liittyvistä seikoista tai lain vaatimuksista riippuen. Näitä tietoja ovat ja voivat olla nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä passin tiedot.

Rekisterissämme säilytetään kuitenkin vain rekisteröidyn itse antamat henkilötiedot, joihin kuuluvat ja voivat kuulua:

  • nimi,
  • puhelinnumero,
  • postiosoite,
  • sähköpostiosoite,
  • yhteisön tai yrityksen nimi, jota rekisteröity edustaa,
  • asiakkaan yksilöivä tunnistenumero (asiakasnumero),
  • tilaus- ja laskuhistoria sisältäen matkakohteen ja lähtöpäivän,
  • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja
  • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käsitellään tilattujen tai muuten sovittujen palvelujen tai fyysisten tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja käytetään myös rekisteröidylle markkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen, suoramarkkinointiin ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN SÄILYMINEN

Talletettavat tiedot saadaan asiakkaan itse luovuttamana tarjouspyyntö- tai muulla Internet-lomakkeella tai muussa matkustukseen liittyvässä tietojenpyyntötoimituksessa. Tarjouspyynnössä tai muussa yrityksemme Internet-sivuilla olevassa lomakkeessa luovutettavat tiedot säilytetään kokonaisuudessaan matkatoimiston varausjärjestelmässä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET, MYÖS EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan ainoastaan matkan teknisen toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten lento-, laiva- tai muu kuljetusyhtiö, hotelli tai muu majoituspalveluntuottaja, muu tilatun erityispalveluntuottaja tai jos se muutoin poikkeuksellisesti on tarpeellista henkilötietolain 22§ ja 23§ mukaan.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Viisumeja varten paperisena luovutettavat tiedot säilytetään lukitussa turvakaapissa siihen saakka, että tiedot saadaan toimitettua eteenpäin tai digitalisoitua. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta henkilötietoja ei säilytetä paperisena tai muuten manuaalisena.

Kaikki digitaalisesti säilytettävät henkilötiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta ajantasaisin tietoturvatoimin.

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Vähimmäisaikaisen säilytyksen jälkeen kaikki henkilötietoja sisältävät paperiset tiedot hävitetään paperisilppurilla/toimitetaan hävitettäväksi ostopalveluna.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Matka-Mainio Oy:n rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja halutessaan korjauttaa olemassaolevia tietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Asiakkaalla on Oikeus poistaa tiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto


Tarkastus-, korjaus- ja kieltopyynnöissä tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään:

Matka-Mainio Oy
Laitilantie 17 as 3
73300 NILSIÄ
Puh. 017-46 33 666
Email: henna@matkamainio.fi